Energie gebruik

Energie gebruikRelatie Energie gebruik en economie

Men kan een sterke relatie ontdekken tussen het energie gebruik en de economische groei, de welvaart en de ontwikkeling. Deze relatie kan men waarnemen op alle niveaus. De rijke (geïndustrialiseerde) landen gebruiken enorm veel energie. Hierdoor leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2.

overstappen banner

 

Energie gebruik en CO2 uitstoot

Zo’n 25% van de totale wereldbevolking (dus het rijke gedeelte) is verantwoordelijk voor bijna 80% van de CO2-uitstoot. Maar niet alleen op wereldniveau kan men de relatie tussen inkomen en energieconsumptie ontdekken. Dit is immers ook waar te nemen bij individuele huishoudens.

 

Energie gebruik in rijke landen

Op mondiaal niveau is niet enkel sprake van een sterk stijgend gebruik van het energie in de rijke landen. Een groot aantal van de zogenaamde ontwikkelingslanden is eveneens bezig aan een soort inhaalslag. Voorbeelden van dit soort landen zijn India en China die met ruim 2 miljard mensen tellen die steeds meer energie nodig hebben. Zolang er echter voor het opwekken van energie fossiele brandstoffen worden ingezet dan zal de uitstoot van deze CO2 alleen nog maar sterker toenemen.

 

Efficiënt Energie gebruik

Op het bied van energie gaat om een efficiënter gebruik door besparing en nieuwe technologie. De laatste jaren is hiermee in Nederland een behoorlijke winst geboekt in de productiesector. Met name omdat de investeringen in besparingen en nieuwe technieken zich in een paar jaar terugbetalen.

 

Energie gebruik beperken

Op mondiaal niveau zijn er afspraken gemaakt over het beperken van de CO2 uitstoot. Dit houdt niet alleen in dat de rijke landen inzetten van de fossiele brandstoffen moeten gaan beperken. Er moet worden voorkomen dat ontwikkelingslanden het westerse negatieve voorbeeld volgen door steeds meer fossiele brandstoffen te gaan gebruiken. Dat is enkel mogelijk wanneer deze landen worden geholpen bij het ontwikkelen van duurzame energiebronnen en productiemethoden die efficiënt met energie omspringen.

samenom banner