Kosten windturbine

Wat de kosten bedragen die voor een windturbine moeten worden berekend zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Zo is allereerst belangrijk of het een windturbine voor commercieel of voor privé gebruik betreft. De windturbines die worden ingezet om elektriciteit op te wekken voor de energiemarkt zijn veel groter met een daardoor ook een groter vermogen dan de kleinere varianten die voor de eigen energiebehoefte van een huishouden of bedrijf worden ingezet.

overstappen banner

Gaat men uit van een windturbine die voor commerciële doeleinden wordt gebruikt dan is de plaats waar deze is neergezet mede bepalend voor de uiteindelijke kosten van de turbine. Verder zal de mate van overheidssteun een belangrijke stempel drukken op het kostenplaatje.

Naast de daadwerkelijke kosten voor de productie, plaatsing en onderhoud van de windturbine zal men bovendien rekening moeten houden met zogenaamde maatschappelijke kosten. Dit zijn kosten die ontstaan door de winning van energie met behulp van een windturbine. Aangezien er bij het opwekken van windenergie geen afval wordt geproduceerd en er geen uitstoot plaatsvindt van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 zijn de maatschappelijke kosten aanmerkelijk lager dan die van de conventionele energiecentrale die worden gestookt op steenkool of aardgas.

Door de toename van het gebruik van windenergie, en dus van windturbines, worden de totale kosten voor het opwekken van elektriciteit naar beneden gebracht. Dit zal de consument na verloop van tijd gaan merken en kunnen waarnemen op de energienota. Dit gebeurt echter niet van het ene op het andere moment maar zal zeer geleidelijk gebeuren. Verwacht wordt dat over zo’n 10 jaar de prijs voor groene stroom lager of gelijk zal liggen aan die van conventioneel opgewekte elektriciteit.

samenom banner