Voordelen windenergie

Als één van de meest belangrijke voordelen van windenergie wordt vaak het verminder van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen genoemd. Deze gassen worden uitgestoten bij het verbranden van zogenaamde fossiele brandstoffen zoals onder andere aardgas en steenkool. Door het gebruik van windenergie wordt de uitstoot van het gas CO2 (ook wel kooldioxidegas of kortweg kooldioxide genoemd) aanzienlijk minder omdat bij deze wijze van energieopwekking geen verbranding plaatsvindt. Hierdoor zal de aarde minder snel opwarmen en het broeikaseffect aanzienlijk worden teruggedrongen en op langere termijn wellicht helemaal ongedaan worden gemaakt.

overstappen banner

Een ander pluspunt van windenergie is dat het een duurzame vorm van energie is. Dit wil niets anders zeggen dan dat men onbeperkt en voor altijd van deze energie kan genieten zonder het milieu in gevaar te brengen. Toekomstige generaties zullen dus niet worden opgezadeld met eventueel afval of vervuiling die ontstaan bij andere energievormen. Kortom: windenergie is een erg schone energievorm.

De onafhankelijk positie die een land kan creëren ten opzichte van de olieproducerende landen wordt door sommige mensen eveneens als een van de voordelen van windenergie beschouwd. Men is dan immers in staat om voor de eigen energievoorziening te zorgen zonder daarbij afhankelijk te zijn van de productie van olie en aanverwante producten. De prijs van olie zal, naar verwachting in de toekomst blijven stijgen waardoor een eventuele afhankelijkheid van een olieproducent nadelig kan uitvallen.

Windenergie kan bovendien er handig zijn wanneer een bepaald gebied niet is aangesloten op het plaatselijke distributienetwerk voor elektriciteit. Men kan dan door middel van de energie die gewonnen wordt met behulp van windturbines een energienetwerk vormen voor een bepaald gebied.

samenom banner