Zonnepanelen subsidie

De Nederlandse overheid wil ervoor zorgen dat ons land één van de zuinigste en schoonste energielanden van heel Europa zal worden. Men wil in het jaar 2020 20 procent van de totale energievoorziening laten bestaan uit duurzame energie (waartoe ook zonne-energie behoort). De overheid streeft naar het terugbrengen van de CO2 uitstoot met 30 procent, in vergelijking tot het jaar 1990, in 2020. Naast landelijke maatregelen zal de overheid ook intensief samenwerken met andere landen om zo aan de afspraken te voldoen die men heeft gemaakt in het Kyoto-verdrag.

overstappen banner

Vanaf 1 april 2008 kan men in aanmerking komen voor subsidie wanneer men gebruik gaat maken van zonnepanelen voor het opwekken van energie. Men kan een beroep doen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Het ministerie van Economische zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Iedereen die ervan gebruik wil maken kan de subsidie aanvragen via de uitvoeringsinstantie SenterNovem. Het betreft overigens een subsidie voor het opwekken van elektriciteit en niet op het aanschaffen van zonnepanelen.

Als producent van zonne-energie ontvangt men 33 eurocent per kilowattuur (kWh)/ Om echter in aanmerking te kunnen komen dient men wel aan een aantal gestelde eisen voldoen. Bovendien is het potje waaruit de subsidie zal worden betaald niet onbeperkt gevuld waardoor men er op tijd bij moet zijn.

Het is dus de bedoeling dat men de elektriciteit die men heeft opgewekt door middel van zonnepanelen aan het openbare lichtnet afstaat. Met ander woorden: men dient zelf ook aangesloten te blijven op dit lichtnet. De elektriciteit die men zelf niet gebruikt zal dan tegen 33 eurocent per kWh worden afgenomen door de overheid.

samenom banner